DAMUS: A Collaborative System for Choreography and Music Composition

Tiange Zhou, Borou Yu, Jiajian Min, Zeyu Wang

Abstract

PDF BibTeX
BibTeX copied to clipboard